1. Start
 2. Polityka prywatności
01

Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest GLASSLIFT Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Długiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000714599 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, NIP: 7322188993, REGON: 369280522. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Przez RODO należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3.  Użytkownikiem Polityki Prywatności jest każdy podmiot, przebywający na stronie i korzystający z niej.
 4.  Administrator z należytą starannością zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 5.  Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§2. Administrator Danych

 1.  GLASSLIFT Sp. z o.o. jest administratorem danych Użytkowników Strony.
 2.  Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe i tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 3.  Dane osobowe podane przez Użytkownika przetwarzane są w celach wskazanych w odpowiednich formularzach i zakres ich przetwarzania uzależniony jest od zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz innych informacji marketingowych jak i również w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda Użytkownika w każdej chwili może być również odwołana, co będzie się wiązało z usunięciem adresu e-mail z bazy Administratora.
 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@glasslift.pl
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9.  Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10.  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11.  Administrator Danych Osobowych informuje, iż samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

§3. Dane kontaktowe Administratora

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@glasslift.pl lub na adres korespondencyjny 95-100 Zgierz, ul. Długa 15.

§4. Zasady zmiany Polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości bieżącego weryfikowania swojej Polityki Prywatności i w razie potrzeby jej aktualizowania, wobec tego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualną treścią Polityki prywatności.

Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych klientów i partnerów?
Sprawdź ofertę lub bezpośrednio skontaktuj się z doradcą klienta. W Glasslift dbamy o każdego klienta.

Adres

Glasslift Sp. z o. o.
ul. Długa 15
95-100 Zgierz

Pełen kontakt
Pełen kontakt

Działamy na terenie całej Polski

Mapa

Główna baza sprzętowa: Rzgów koło Łodzi

Pozostałe bazy sprzętowe: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Częstochowa, Katowice